terms + conditions

Legal Disclosure

Veronika Hronkova - SuccesmINd
Fr. Ondříčka 979/8
370 11 České Budějovice

Contact Information

Telephone: +420603242520
E-Mail: info@marcelkuska.com
Internet address: www.marcelkuska.com

Disclaimer

Accountability for content
The contents of our pages have been created with the utmost care. However, we cannot guarantee the contents' accuracy, completeness or topicality. According to statutory provisions, we are furthermore responsible for our own content on these web pages. In this matter, please note that we are not obliged to monitor the transmitted or saved information of third parties, or investigate circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the use of information under generally applicable laws remain unaffected by this.

Accountability for links

Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the operators of the linked pages. No violations were evident to us at the time of linking. Should any legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.

Copyright

Our web pages and their contents are subject to Czech copyright law. Unless expressly permitted by law, every form of utilizing, reproducing or processing works subject to copyright protection on our web pages requires the prior consent of the respective owner of the rights. Individual reproductions of a work are only allowed for private use. The materials from these pages are copyrighted and any unauthorized use may violate copyright laws.

obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ).

1. Informace o kupujícím a prodávajícím
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, kterým se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Veronika Hronkova - SuccesmINd
Fr. Ondříčka 979/8
370 11 České Budějovice
IČO 09194711, DIČ CZ09194711

Zmíněná podnikající fyzická osoba je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.marcelkuska.com

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

2. Informace o produktech a službách
Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v anglickém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv
Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

4. Objednávka a nákup
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Závaznost a zrušení objednávky
Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím.
V případě opakovaného objednání a neuhrazení jednoho produktu bude Prodávající po Kupujícím vyžadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží jako kompenzaci za vzniklé náklady. To samé se týká pokud Kupující dělá pouze objednávky a nechává je záměrně propadnout. Jedná se o 3 a více různých nákupů nebo 2 opakované nákupy jakéhokoliv stejného produktu.   

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání. 

6. Platby
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti COMGATE, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti COMGATE.

7. Garance vrácení peněz 
Fyzické produkty: Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu - fyzické produkty (minimálně ovšem 14 dnů).

V případě zakoupení digitálního produktu (kurz), ke kterému má Kupující přístup ihned, je možnost odstoupit do 24 hodin.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@veronikahronkova.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@marcelkuska.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. Na uvedený email mu budou zaslány údaje pro stažení příslušného produktu.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@marcelkuska.com.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

  1. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
  2. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  3. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

12.2 Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek  https://www.veronikahronkova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.veronikahronkova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny mé fotografie a placené produkty na stránkách www.marcelkuska.com jsou mým duševní vlastnictví.
Šíření zdarma bez uvedení autorství je zakázáno.